{ "messages": [ {"text": "[Tiếng Việt] - thắng như chẻ tre"},{"text": "[Ngữ cảnh] - thắng vô cùng đơn giản, dễ dàng, không tốn sức lực"},{"text": "[English] - win hands down"}, { "attachment": { "type": "template", "payload": { "template_type": "button", "text": "Nhấn để tiếp tục", "buttons": [ { "type": "show_block", "block_names": ["start"], "title": "Từ tiếp theo" } ] } } } ] }